Thành tựu

alt

Công ty Tài chính tốt nhất của năm tại Việt Nam năm 2016

Tạp chí tài chính hàng đầu Châu Á - Asia Banking & Finance trao tặng
alt

Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam năm 2016

Do tổ chức Global Banking and Finance Review trao tặng
alt

Công ty Tài chính tốt nhất của năm tại Việt Nam năm 2015

Tạp chí tài chính hàng đầu Châu Á - Asia Banking & Finance trao tặng
alt

Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam năm 2015

Do tổ chức Global Banking and Finance Review trao tặng
alt

Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam năm 2013

Tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng
alt

Công ty Tài chính tốt nhất của năm tại Việt Nam năm 2013

Do Banking & Finance Retail Banking Awards trao tặng