Recruitment

Recruitment tạm thời không có.
if (!window.jcallbacks) { window.jcallbacks = []; } window.jcallbacks.push(function($) { function readURL(input) { if (input.files && input.files[0]) { var reader = new FileReader(); reader.onload = function (e) { $('#avatar').attr('src', e.target.result); } reader.readAsDataURL(input.files[0]); } } $('#file-avatar').change(function(){ readURL(this); }); $(".btn-them").click(function () { var $experienceBox = $('.experience-box:last'); var $newExperienceBox = $experienceBox.clone(); $newExperienceBox.find('.fieldinput').val(''); var index = Number($newExperienceBox.data('index') + 1); $newExperienceBox.attr('data-index', index); $newExperienceBox.find('[data-name]').each(function(){ var $this = $(this); var name = $this.data('name'); $this.attr('name', name + '[' + index + ']'); }); $newExperienceBox.insertAfter($experienceBox); }); var success = '1'; var success = location.search.indexOf('success=1'); if(success > 0) { alert("Đơn ứng tuyển của bạn đang được xem xét."); } $(document).on('click', '.experience-box-delete', function(e){ var $experience_box = $(e.target).closest('.experience-box'); $experience_box.remove(); check_delete_btn(); }); function check_delete_btn() { var $del_links = $('.experience-box-delete'); if($del_links.length == 1) { $del_links.hide(); } else { $del_links.show(); } } $(document).on('click', '.btn-them', function(e){ check_delete_btn(); }); check_delete_btn(); });